Onze Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Voordat u bestelt, verzoeken wij u deze voorwaarden goed door te lezen. Bij vragen, kunt u gerust contact met ons opnemen:

E-mail algemeen: info@slagerijnes.nl

E-mail zakelijke klanten: berkay.capaci@slagerijnes.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities.
Artikel 2: Toepasselijkheid.
Artikel 3: Overeenkomst.
Artikel 4: Prijzen.
Artikel 5: Bestellingen en leveringen.
Artikel 6: Betaling.
Artikel 7: Klachten en Retourneringen.
Artikel 8: Aansprakelijkheid.
Artikel 9: Toepasselijk recht.
Artikel 10: Wijzigingen.

 

Artikel 1: Definities

1.1 Slagerij Nes Rotterdam: verwijst naar het bedrijf gevestigd aan Samuel Esmeijerplein 33, 3067 AP te Rotterdam, dat gespecialiseerd is in de verkoop van vlees en vleeswaren.

1.2 Klant: Verwijst naar elke persoon, bedrijf, instelling of entiteit die producten koopt of bestelt bij Slagerij Nes Rotterdam.

1.3 Producten: Verwijst naar alle goederen, vlees en vleeswaren die worden verkocht door Slagerij Nes Rotterdam.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Slagerij Nes Rotterdam.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Door het plaatsen van een bestelling, via de e-mail, de telefoon (inclusief WhatsApp) en/of fysiek in de winkel bij Slagerij Nes Rotterdam gaat de klant een overeenkomst aan met Slagerij Nes Rotterdam. Deze overeenkomst komt tot stand conform artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Slagerij Nes Rotterdam verstrekt duidelijke en transparante informatie over de prijzen van de producten. Dit omvat de vermelding van de totale prijs inclusief btw, eventuele bijkomende kosten zoals bezorgkosten, en eventuele kortingen of aanbiedingen.

4.2 De prijzen die worden vermeld bij het plaatsen van een bestelling zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met name artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling vereist dat de verkoper duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekt over de prijs van het product, inclusief alle belastingen en andere kosten die van toepassing zijn.

4.3 Er worden geen verborgen kosten in rekening gebracht aan de klant. Alle kosten die de klant verschuldigd is, worden vooraf duidelijk gecommuniceerd om misverstanden te voorkomen en de transparantie te waarborgen

 

Artikel 5: Bestellingen en leveringen

5.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst in de winkellocatie, telefonisch (inclusief WhatsAppp) of via de mail van Slagerij Nes Rotterdam.

5.2 Slagerij Nes Rotterdam behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

5.3 Leveringen worden gedaan op de afgesproken datum en tijd.

5.4 De klant dient ervoor te zorgen dat er op het afleveradres iemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.

5.5 Indien de klant niet aanwezig is op het moment van levering, zal Slagerij Nes Rotterdam contact opnemen voor het maken van een nieuwe leveringsafspraak.

5.6 Eventuele extra kosten kunnen van toepassing zijn voor herlevering.

 

Artikel 6: Betaling (particulier en zakelijke klanten)

6.1 Betaling dient te geschieden op het moment van levering voor particuliere klanten, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Zakelijke klanten kunnen op basis van facturering betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen (Burgerlijk Wetboek, Artikel 6:119a)

6.3 Bij een te late betaling wordt de zakelijke klant herinnerd aan de openstaande factuur.

6.4 Er zullen twee herinneringen worden verstuurd na het verstrijken van de betalingstermijn.

6.5 Betaalt de zakelijke klant niet binnen de aangegeven termijn, dan is Slagerij Nes Rotterdam gerechtigd de wettelijke handelsrente van 2% per maand voor ‘niet-handelstransacties’ in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.6 Indien betaling na het versturen van deze twee herinneringen uitblijft, behoudt Slagerij Nes Rotterdam zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de klant (Burgerlijk Wetboek, Artikel 6:96 lid 4).

 

Artikel 7: Klachten en Retourneringen

7.1 Eventuele klachten over de producten dienen binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden aan Slagerij Nes Rotterdam.

7.2 Retournering van producten is alleen mogelijk indien deze niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen.

7.3 De kwaliteitsnormen en eisen van de klant moeten vooraf op papier aangeleverd worden bij Slagerij Nes Rotterdam, zodat Slagerij Nes Rotterdam hier rekening mee kan houden.

7.4 De klant dient bij een klacht contact op te nemen met Slagerij Nes Rotterdam.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Slagerij Nes Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Slagerij Nes Rotterdam (Burgerlijk Wetboek, Artikel 6:74).

8.2 Slagerij Nes Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen (Burgerlijk Wetboek, Artikel 6:95 en 6:96).

 

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Slagerij Nes Rotterdam is het Nederlands recht van toepassing (Burgerlijk Wetboek, Artikel 10:127).

 

Artikel 10: Wijzigingen

10.1 Slagerij Nes Rotterdam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
10.2 Klanten zullen worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen.

Opgesteld per 1 september 2021 door Slagerij Nes Rotterdam.